Apklausa

Kaip vertinate Telšių PSPC paslaugų kokybę?
 

Vidaus tvarkos taisyklės

PDF Spausdinti El. paštas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ RAJONO PIRMINIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viešoji įstaiga Telšių rajono  pirminis sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Įstaiga)  teikia asmens sveikatos priežiūros, būtinosios medicinos pagalbos bei greitosios medicinos pagalbos paslaugas Telšių rajono gyventojams.

2. Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste – taisyklės) reglamentuoja Įstaigos bendrą vidaus tvarką,  pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, siuntimo į kitas gydymo įstaigas, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, pacientų teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka.

3. Įstaiga veikia vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Lietuvos standartais, Lietuvos medicinos normomis, Lietuvos higienos normomis, patvirtintomis sveikatos priežiūros metodikomis.

4. Įstaiga veikia pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa, kuri apmoka apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisiregistravusiems prie Įstaigos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu – už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas sutartyje numatyta tvarka.

5. Be šių taisyklių, Įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai (instrukcijos), Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymai, kokybės vadybos sistemos procedūros.

6. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai

7.2. įstaiga - įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

7.3. pacientas – asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir, gaudamas šias paslaugas, turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;

7.4. nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais), kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis;

7.5. paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas, tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus;

7.6. nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme, ir dėl kurių įstaiga turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai;

7.7. mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymuose.

II. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS 

8. Įstaiga turi teisę:

8.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą;

8.2. naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų bei Įstaigos įstatų nustatyta tvarka;

8.3. gauti labdarą ir paramą;

8.4. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas įstaigai išduotose licencijose;

8.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

8.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

8.7. naudoti Įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

8.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla;

9. Įstaiga privalo:

9.1. organizuoti ir užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymai);

9.2. užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše;

9.3. organizuoti ir teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotose licencijose;

9.4. užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

9.5. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos bei kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija. Šių dokumentų originalai yra Įstaigos nuosavybė;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

9.7. užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

9.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti konfidencialią informaciją apie pacientą  prieš jo valią valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę ją gauti arba kai pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekant paciento sveikatos ekspertizę, kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;

9.9. užtikrinti, kad informacija apie pacientus valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama teisės aktų nustatyta tvarka;

9.10. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją ir įstaigos steigėją apie Įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkis, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;

9.11. teikti nemokamas planines sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę į tokias paslaugas;

9.12. skelbti pranešimus, skelbimus ir kitą visuomenei reikalingą viešą informaciją apie Įstaigos veiklą internetiniuose puslapiuose ir rajono laikraščiuose;

9.13. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;

9.14. informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą apie išaiškinto ar pastebėto smurto prieš vaikus atvejus;

10. Įstaiga turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

11. Įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.

III. PACIENTŲ PRISIREGISTRAVIMO PRIE ĮSTAIGOS TVARKA 

12. Asmuo, norėdamas prisiregistruoti prie Įstaigos, užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, forma Nr. 025-025-1/a., pateikia savo mobilaus telefono numerį ir e-pašto adresą ir įsipareigoja informuoti jiems pasikeitus.

13. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą Įstaigoje dirbantį gydytoją, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“, forma Nr. 025-025-2/a.

14. Prašymas pildomas, remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.

15. „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, forma Nr. 025-025-1/a, ir „Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“, forma Nr. 025-025-2/a, saugomi statistikos skyriuje.

16. Asmuo prisiregistruoti pas gydytoją ar pas bendruomenės slaugytoją gali registratūroje arba išankstinės registracijos nustatyta tvarka.

17. Gydytojui nutraukus darbo santykius su Įstaiga, vyriausiojo gydytojo įsakymu skiriamas kitas gydytojas, jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

IV. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

18. Pacientai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų į Įstaigoje dirbančius šeimos gydytojus, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytojus, gydytoją chirurgą, gydytojus akušerius-ginekologus, odontologus kreipiasi be siuntimo. Prireikus minėti gydytojai pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą.

19. Prisiregistravę prie Įstaigos pacientai gali kreiptis dėl būtinosios medicinos pagalbos, nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

20. Neprisiregistravę prie Įstaigos pacientai gali kreiptis dėl būtinosios medicinos pagalbos ir dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

21. Pacientai pas gydytoją gali užsiregistruoti atvykę į Įstaigos registratūrą ar paskambinę į registratūrą – tai pačiai dienai arba išankstinei registracijai, išankstinės registracijos nustatyta tvarka.

22. Pacientai, atvykę į Įstaigą, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų), galiojantį bedarbio pažymėjimą, sveikatos draudimo pažymėjimą, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus, kai pacientas gali kreiptis anonimiškai, t. y. neatskleidžiant asmens tapatybės. Pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.

23. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą, gydytojo pavardę, savo mobilaus telefono numerį (sistema informuos pacientą apie apsilankymo datą).  Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo pavardę ir  kabineto numerį. Registruojantis internetu, pacientas privalo atlikti visas numatytus išankstinės registracijos veiksmus

24. Pacientui pageidaujant gydytoją galima išsikviesti į namus, vadovaujantis Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymuose nustatyta tvarka. Iškvietimai į namus pas sunkiai sergančius pacientus registruojami gydytojo darbo metu tiesiogiai kreipiantis į gydytoją  registratūros telefonu.

25. Dėl skubios medicinos pagalbos pacientai kreipiasi į greitosios medicinos pagalbos skyrių telefonu visą parą.

26. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

27. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

28. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

29. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko.

30. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu ar e-paštu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį ar e-pašto adresą , esant galimybei, nukreipiami pas kitą tos pačios srities gydytoją.

31. Diagnostikos kabinetuose (rentgenografijos, funkcinių tyrimų), laboratorijoje, procedūrų kabinetuose, pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu eilės tvarka.

32. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istoriją ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę iš vakaro suruošia medicinos registratoriai.

33. Rytais, registratūroje paruoštus iš anksto prisiregistravusių pacientų medicininius dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša slaugytojos, dirbančios su gydytojais. Atvykus pacientui be išankstinės registracijos, medicinos registratorius registruoja  ESIS elektroninėje sistemoje nurodydamas EXTRA priėmimą, apie tai telefonu informuoja su gydytoju dirbančią slaugytoją, suruošia paciento medicininius dokumentus ir perduoda juos slaugytojai, kuri dokumentus nuneša į gydytojo kabinetą.

34. Prireikus, paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai.

35. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos korteles medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą. Registratūros registratoriai atžymi ESIS sistemoje apie gražintas į registratūrą ligos istorijas.

36. Greitosios medicinos pagalbos skyrius teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas Telšių rajono teritorijoje. ESIS sistemoje pildo statistines apskaitos formas Nr. apie atliktus pervežimus.

37. Įstaigos nedarbo metu pacientams medicininę pagalbą teikia greitosios medicinos pagalbos skyriaus arba Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus medicinos darbuotojai.

38. Pacientų kreipimosi į Įstaigą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, be šių taisyklių, reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, Įstaigos kokybės vadybos sistemos dokumentai ir reglamentai.

V. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA 

39. Pirminio lygio nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal sutarties su teritorine ligonių kasa sąlygas ir kvotas teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisiregistravę prie Įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

40. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Įstaigą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Jie priimami skubos tvarka ir pagalba jiems teikiama atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą skubiosios medicinos pagalbos mastą.

41. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

VI. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ĮSTAIGOJE TVARKA 

42. Įstaiga teikia mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymai. Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtinta mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarka bei kainos nurodomos padalinių informaciniuose stenduose, įstaigos tinklapyje www.tpoliklinika.lt .

43. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) už gydytojo konsultaciją, tyrimus ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pagal galiojančius paslaugų įkainius) jis turi susimokėti pats Įstaigos kasoje.

44. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas ar tyrimus bei diagnostines priemones, neįeinančias į būtinųjų priemonių sąrašą ligų diagnostikai, susimoka už paslaugas patys vyriausiojo gydytojo įsakymais nustatyta tvarka bei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais įkainiais.

VII. PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 

45. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

45.1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

45.2. pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;

45.3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;

45.4. pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;

45.5. pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje;

45.6. pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

46.Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

46.1. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

46.2. pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarką nustato Įstaigos vyriausiasis gydytojas;

46.3. įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama;

46.4. pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

47. Teisė į informaciją:

47.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

47.2. pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;

47.3. pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

47.4. informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus;

47.5. siunčiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.

48. Teisė nežinoti:

informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

49. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

49.1. paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose;

49.2. sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Įstaigos vyriausiasis gydytojas;

49.3. su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai;

49.4. pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant ir leidus gydančiam gydytojui, paciento lėšomis Įstaiga administracijos darbo metu privalo padaryti ir išduoti Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

50.1. paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.23 straipsniu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;

50.2. Įstaigos duomenys apie paciento buvimą Įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

50.3. visa informacija apie paciento buvimą Įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

50.4. konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

51. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

51.1.teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats;

51.2. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro patvirtinti įsakymai.

52. Teisė į žalos atlyginimą:

52.1. pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

53. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

54. Pacientų pareigos:

54.1. pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

54.2. pacientas privalo rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos specialistais ir darbuotojais;

54.3. pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

54.4. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

54.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

54.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

54.7. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;

54.8. pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.

55. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

56. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos Įstaigos patalpose ir teritorijoje: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos.

57. Pacientas turi tausoti Įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Pacientas privalo informuoti Įstaigą (atvykęs į registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.

VIII. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS GYDYMO ĮSTAIGAS TVARA 

59. Paciento siuntimo į kitas gydymo įstaigas tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.

60. Gydytojas pacientą gali siųsti:

60.1. specialisto konsultacijai;

60.2. į stacionarą;

60.3. į kitas gydymo įstaigas;

60.4. į sanatorijas ar reabilitacinio gydymo įstaigas;

60.5. į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigas.

61. Gydantis gydytojas, siųsdamas pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, užpildo formą 027/a, „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ ir atiduoda ją pacientui arba jo įgaliotam asmeniui.

62. Gydantis gydytojas, pacientui išdavęs „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ (forma Nr. 027/a), apie tai įrašo paciento Asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu.

63. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu. Už nepilnamečius vaikus pasirašo tėvai ar globėjai.

64. Greitosios medicinos pagalbos specialistai, įtarę arba nustatę tam tikrą sveikatos sutrikimą, veža pacientą į artimiausią atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jei paciento būklė yra sunki arba jeigu reikia stabilizuoti sveikatos būklę iki transportavimo į atitinkamą ligoninę, pacientas vežamas į artimiausią stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

65. Pacientų siuntimo į kitas gydymo įstaigas tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro bei Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymai.

IX. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA 

66. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę Įstaigos vyriausiajam gydytojui pateikti skundą.

67. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

68. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

69. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

70. Įstaiga, gavusi paciento skundą, išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

71. Jeigu paciento netenkina Įstaigos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

X. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

72. Pacientui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba paciento atstovavimo dokumentus, gydytojas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

73. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:

73.1. įstaigos darbuotojams, kurie gydo, tiria, registruoja pacientą;

73.2. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;

73.3. apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, - teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;

73.4. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.

74. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti ar fotografuoti Įstaigoje ar jos teritorijoje gali tik informavę Įstaigos administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

XI. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA 

75. Medicininiai dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šių dokumentų laikyti (saugoti) ar išnešti iš Įstaigos.

76. Medicinos dokumentų nuorašai:

76.1. Dėl medicinos dokumentų nuorašų pacientas ar jo atstovas raštu kreipiasi į vyriausiąjį gydytoją. Paciento iki 16 metų medicinos dokumentų nuorašų turi teisę prašyti jo atstovai. Prašantis medicinos dokumentų nuorašų pacientas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, atstovai – atstovavimą pagrindžiantį dokumentą ir paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme nurodomas prašomo dokumento pavadinimas bei jo panaudojimo tikslas. Dokumento nuorašas turi būti padarytas per dvi darbo dienas. Dokumentų nuorašai daromi paciento lėšomis.

76.2. Dokumentų nuorašai fiziniams ar juridiniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento, jo atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai:

76.2.1. dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydant ar slaugant pacientą;

76.2.2. asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę;

76.2.3. taip pat institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą;

76.2.4. teismas ir kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

76.3. Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento originalą (arba kopiją), turi kreiptis į Įstaigos  administraciją, pateikdamos antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo prašymą ir dokumentų paėmimo aktą (protokolą, raštą). Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

77. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal Įstaigoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos medicininių dokumentų kopijos ar jų išrašai.

78. Išrašai iš medicininių dokumentų daromi nemokamai, jei pacientą gydantis gydytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą. Išrašuose turi būti pateikiama ne daugiau duomenų, negu būtina apibrėžtam tikslui pasiekti.

79. Pacientui prisiregistravus kitoje gydymo įstaigoje, jo Asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.

XII. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS 

80. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos:

80.1. Poliklinikoje – pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 18.00 val.;

80.2 Ambulatorijose- pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.;

80.3 Baltininkų bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 9.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 14.40 val.;

80.4 Buožėnų bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.5 Degaičių bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.6 Eigirdžių bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.7 Giedrimų bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 11.00 val., darbas bendruomenėje nuo 17.00 val. iki 19 val.;

80.8 Gadūnavo bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 15.00 val. iki 17.00 val., darbas bendruomenėje nuo 17.00 val. iki 19 val.;

80.9 Kaunatavos bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.10 Lieplaukės bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.11 LaukoSodos bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 9.00 val. iki 11.30 val., darbas bendruomenėje nuo 11.30 val. iki 13.00 val.;

80.12 Mitkaičių bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 13.00 val. iki 15.00 val., darbas bendruomenėje nuo 15.00 val. iki 16.30 val.;

80.13 Nerimdaičių  bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 9.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 16.30 val. iki 18.30 val.;

80.14 Ryškėnų bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.15. Ubiškės bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

80.16 Vembūtų bendruomenės medicinos punkte – pirmadieniais – penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 12.00 val., darbas bendruomenėje nuo 12.00 val. iki 15.30 val.;

81. Centre darbuotojai dirba pamainomis pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Medicinos darbuotojų darbo grafikai skelbiami informacinėse lentose, įstaigos tinklapyje, bei nurodomi prie  kabinetų durų.

82. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis poliklinikos ir ambulatorijų darbo metu, įstaigos vadovo patvirtinta tvarka.

83. Įstaigos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie jos prisiregistravusiems gyventojams teikiamos Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.

84. Greitosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojai dirba pamainomis pirmadieniais –sekmadieniais ištisą parą: viena brigada darbą pradeda 9.00 val. ir baigia sekančios dienos 9.00 val., dvi brigados darbą pradeda 8.00 val. ir baigia sekančios dienos 8.00 val. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti – laisvu nuo darbo metu, kai darbą tęsia kitas, galintis atlikti šį darbą personalas.

85. Įstaigos administracijos darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 800 val. iki 1700 val., penktadieniais nuo 800 val. iki 1545 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1245val.

86.Medicinos darbuotojų, dirbančių slenkančiu darbo grafiku, pertrauka pailsėti ir pavalgyti – laisvu nuo darbo metu, kai darbą tęsia kitas, galintis atlikti šį darbą personalas. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje.

XIII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS 

87. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymais.

88. Darbo sauga – tai organizacinių ir techninių priemonių visuma, siekiant išsaugoti dirbančiojo sveikatą.

89. Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

90. Įstaigos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų surinkimo ir nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.

91. Įstaigos darbuotojai privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.

92. Darbo metu Įstaigos darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus Įstaigos vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka.

93. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

94. Įstaigos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

XIV. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA 

95. Pacientai, besigydantys Įstaigoje neturi turėti dirbinių iš brangiųjų metalų bei pinigų.

96. Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus, rūbus Įstaiga neatsako.

XV. BENDROSIOS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

Įsaigos aplinkoje (teritorijoje)  ir viduje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinanti  pacientų ir darbuotojų saugumą. 

97. Įstaigos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.

98. Įstaigos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

99. Įstaigos darbuotojams ir pacientams draudžiama Įstaigoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

100. Įstaigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

101. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

102. Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

103. Įstaigos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

104. Įstaigos darbuotojai turi teisę vykti į komandiruotes, už kurias apmoka darbdavys vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

105. Vidaus tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

106. Patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Įstaigos informaciniuose stenduose, įstaigos tinklapyje.

107. Įstaigos darbuotojai su vidaus tvarkos taisyklėmis privalo susipažinti pasirašytinai.

108. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Įstaigos darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.

 
Jūs esate čia: Home Struktūra Vidaus tvarkos taisyklės